Sunday, November 18, 2007

Karing Bungang Pasukú Na Lulut

For Fruits About To Reach The Peak Of Ripeness. This poem shows how the academic institution prevents change in society, for it is merely a training ground for young ones to know how to survive, tolerate, and perpetuate the present conditions of the world. In short, formal education reproduces and preserves society.

Metung na’ palang banua mayari na ka
Pengari mu, mamaglundag king ligaya
Gayakan da na kang telamariposa
Uling súlagpo na ka king pamagobra

Metung na mu ping banua mayari na ka
Gastus at palta yu king bale, keka na
Mákiyutus ka sa king amu mu keta
Bang ping maliwalas ing pamaglub ning pera

A wa! Metung nang banua mayari na ka
Ban makapuntus, aruan mu la ring mestra
Kasi lawan do ren ding sablang kumpanya
At buri da ren kinang kinang ka marka

Metung na mu ping banua mayari na ka
Metung na mung banua mangabiyayan na ka
Ita naman ing sangkan ba’t megaral ka
Tuturu da kang maging talapagobra

Aruy! Metung na’ng banua mayari na ka
Ding anggang balu mu ‘tin nang alagá
Pisamsaman da ka nung biasa ka ‘skuela
Mapamintu’t e lalaban ing buri ra

Aruy! Metung na’ng banua mayari na ka
Dakal bisang magáral, arian mu na ya
Bisa lang magáral bang manikuang obra
Pera, pera, pera, ala nang aliwa pa

Aro, metung nang banua mayari na ka
Pera na ing maging busal ning pangisnawa
Ugse mu no ngan ding panagimpang angga
Para king ikainawa ning balen ta

Oyan, metung na’ng banua mayari na ka
Pakasamasan mu nune kálulu ka
Mákiyusig pane king sabian ning mestra
Agyang pang megaral ka ba’kang bumiasa

Oyan, metung na’ng banua mayari na ka
Makabuklat mung isip pilit deng ‘sara
Uling ding ‘skuela mámunga la mung mágobra
E máglualung mágmasabal king balen da

No comments: