Sunday, March 30, 2008

Ing Maskuladung Katmu King Tattoo

The Tattoo-Laden Muscle Man. Poem about surviving in an oppressive place and knowing the right strategy in ending oppression.

Ketang kulungan a keni e marayu
Iya ing giginuan da itang maskuladu
King balat na mánukluan la ring tattoo
Ating dragon, agila, ampong demonyu

In a prison not far from here / he's the god, the muscle man / with tattoos squatting all over his skin / there's a dragon, an eagle, and a demon

Balang sabian ning ginu iya'ng pámintuan da
Ring mangalating mengasukul king selda
Istung trip na' kabud pamugbugan na la
Mipalili kang lawe kaya, mate ka

God's orders were strictly obeyed / by the little people imprisoned there / If he felt like beating up, he did / Try glaring at him and you're dead

E ra ne man maibug 'sumbung karing pulis
'Tang minunang sinumbung mesaksak lapis
'Tang metung pa, king pataram, 'Nu ku, daplis
Ding karelang pangadi kabud lalaris

They can't tell the police about it / as the first who did was stabbed with a pencil / Heavens, another, almost killed with a dagger / Proof their prayers are just rotting

Ing biasa iya pin na i Lucas Salangsang
Malati mu dapot masiri't matapang
Ketang maskuladu dinian pakinabang
Ing sarili; gulut na pekámasayan

Lucas Salangsang was the clever lad / he was small but smart and brave / He made himself useful to the muscle man / he massaged well his back

Inya i Lucas ali na ne pángayan
Ambuski pa nu karin, iya, mákádalan
Basta bengi-bengi masahing manyaman
E salanan timiran pati bumbunan

Making Lucas not prone to his bullying / permitted to pass anywhere / as long as there was massage each night / not missing even his cowlick

Kabang ala pang pag-asa ibat kilual
Kabang mangabuangis la pa ring animal
Kumabiye ya i Lucas king correctional
Uling kinampi ya king pekamasikan

While hope is still unseen from outside / while the animals are still all wild / Lucas will survive in the correctional / for he rubbed elbows with the fittest

Patye 'la pang pamagbayu ing meganap
Iyadya't 'salikut na ne ing panatdak
Potang mamasayan na ne ing marawak
Pangabagya mu 'tin nang dayang papatak

But if no change happens / he will prepare and hide the dagger / and minutes after massaging evil incarnate / blood will drip

Ing maskuladung katmu king tattoo, bagsak!

The tattoo-laden muscle man, down!

Friday, March 21, 2008

Kapatawaran


Kapatawaran (Forgiveness)

YUBS: Just don't mind my crying. I've forgiven you since a while ago.

CLACLA: What did I do this time?!

Thursday, March 20, 2008

Studio Pic


Studio Pic

YUBS: Let's have ourselves photographed in a studio tomorrow, so I can put it in my wallet.

CLACLA: I don't think I'm already prepared to embark on such venture, Yubs.

Tuesday, March 18, 2008

Baták La Ring Poesya Nang Eli

Eli's Poems Rock. No matter how renowned a poet is, he and his works will never be appreciated by those who cannot read. Don't expect to be honored by people who cannot grasp your field.

O’t keganaganang akarungut kung máglalang
“Baták la ring poesya nang Eli!” sabi ra ngan
Bang alang gulu ali na ku mu sasalangsang
Pota pa sa, aku, karelang panampalingan

Why do the artists I often encounter / unanimously say "Eli's poems rock!" / To evade conflict I just remain passive / for I could be slapped several times if I objected

‘Nyang misan dinalan ya king baryu mi i Eli
Miyayaliwang máglalang tambing pinulayi
Papunta king tayimik at malukang balen mi
Ikeng e matas pegaralan: “Nanu mo ini?”

Eli passed by our barrio once / making different artists rush / to our tranquil and poor town / We who have not been educated: "So what's all this?"

Oneng ing pulosador a Gus Camaya, atiu
King e malaut, pupulosa ya’t babasultu
Abe ing gitarista nang sikat a i Moo Moo
Keta no man migsipulandit ding maldang tau

But polosa singer Gus Camaya was also around / performing polosa and basulto over there / accompanied by his famous guitarist Moo Moo / and the masses ran to watch them

Merine ring máglalang king dintang a poeta
Kagaling na pâ, ding tau nu la memamunta
“Pablasang ala lang pegaralan ding dibpan-na
Inya burian da pa ing pulosang alang kuenta

So the artists felt bad for the poet who arrived / He's a great poet, but where did the people go / "They're uneducated fools / that's why they prefer the trash that is polosa

Ali ra balu nung sanu ing tutung masampat
Laman ning pulosa mányampukaki king dinat
Putanaydanang mása mituran sanang kildap”
Ing amanu da ring sasamba kang Eli Lacap

They can't tell which has quality / polosa is a bunch of filth / Motherfucking masses, may lightning strike them" / Word of the worshippers of Eli Lacap

Itang metung a pintor linapit ya kanaku
Lukut-kile na kung pek’sabian, kitang na kaku
“Marakal nong ligligan, pati sumangid laut
Pekiabayan nang Eli at iya ing sinambut

One painter approached me / with crumpled brows he asked me / "Many local and international contests / have been won by Eli in the past

O’t kinyanan ye mu, e ye man dugu seganan
Pigdiwatan ye pa ing mámulosang bayaran”
Pekibat ku kaya, “Ala kaming pegaralan
'Nya rugu e ke biasang mamásang kawatasan”

Why did you guys ignore him, no warm welcome / and you chose to adore this sellout polosa singer" / I told him, "We're not educated / that's why we can't read poetry."

Amanu


Amanu (Language)

CLACLA: How do you say 'I hate you' in the Bullfrog Language?

KARAG: Riiiibiiiiit!

Sunday, March 16, 2008

Alang Anggang Sugat

Perpetual Wound. A song about taking advantage of innocence and the distrust that follows afterwards, leaving a wound that shall never heal.

INTRO

Ing likuan mu kaku
Ing likuan mu kaku
Sugat yang e kinayap
Sugat yang e kakayap
Sugat yang e kumayap
Kapilan man

I

Oy anak
Oyan na ing patianak
Talan ka king awakan ku
Susulu
Ya mata ing kularyut
E ka lalaut kaku

Deta ring
Amanu mu kaku
Pen'walan ku ngang tutu
Mamulang
Ika pala'ing asuang
Magtapang-tapangan mu

PRE-CHORUS

Kaibat mu kung tiki king madalumdum a suluk ning mula
Metilus ka pangil, kinutkut la kaku ring taliri mu

CHORUS

Ing likuan mu kaku
E ne agyu ning nan'mang
Inumang panulu
Ita ing likuan mu kaku
Ing likuan mu kaku
Ing likuan mu kaku

Sugat yang e kinayap
Sugat yang e kakayap
Sugat yang e kumayap
Kapilan man

II

Ikit me
Oyan na ing duende
Dala na ka al'wang yatu
Sisindi
Ya pa itang kapri
Mangadi ka king siping ku

Deta ring
Amanu mu kaku
Pen'walan ku ngang tutu
Mamulang
Metung kang tigbalang
Laklakan mu ku rugu

PRE-CHORUS

Kaibat mu kung tiki king madalumdum a suluk ning mula
Tinubu ka pakpak, mepaspas kung masikan king iki mu

CHORUS

Ing likuan mu kaku
E ne agyu ning nan'mang
Inumang panulu
Ita ing likuan mu kaku
Ing likuan mu kaku
Ing likuan mu kaku

Sugat yang e kinayap
Sugat yang e kakayap
Sugat yang e kumayap
Kapilan man

BRIDGE

Oy anak
Oyan na ing patianak
Talan ka king awakan ku
Susulu
Ya mata ing kularyut
E ka lalaut kaku

Deta ring
Amanu mu kaku
Pen'walan ku ngang tutu
Mamulang
Ika pala'ing asuang
At liklak mu ku rugu

CHORUS

Ing likuan mu kaku
E ne agyu ning nan'mang
Inumang panulu
Ita ing likuan mu kaku
Ing likuan mu kaku
Ing likuan mu kaku

Sugat yang e kinayap
Sugat yang e kakayap
Sugat yang e kumayap
Kapilan man

Saturday, March 15, 2008

Pilatan


Pilatan (Gap)

YUBS: We're just one carabao away from each other yet I'm already missing you.

DAMULAG: Ngaaaa.

CLACLA: Your fault, you took him with us.

Tuesday, March 11, 2008

Patianak

Patianak (a baby vampire). Poem about the creation of myths to promote an ideology.

Alas sais pa mung sisilim linub ne bale
I Boy Taloti agya’pang mamialung la pa
Tag-tagan, sálikutan, patinteru’t touching ball
Kayabe ra ding kaluguran king Villa Gloria

It's just 6 PM but he already went inside / Fraidy-cat Boy, even though he was still playing / tag, hide-and-seek, patintero and "touching ball" / with his friends from Villa Gloria

E ne buring dasan alas syeti ing tanaman
King mula rang wawangis kakewan king kasukal
Ketang pun ning kaymitu a matas pa king bubung
Patianak kanung mabuangis ing keta mánagal

He didn't want to encounter the tree at 7 PM / there in the garden that's messy as a jungle / for from the branches of the tall star apple tree / a vicious patianak is keen on chasing

Kanita kasi ‘nyang minuli yang alas otsu
Nganang indu na kabang papakit ing sugat na
“Tung, patye alas syeti atin palang patianak
Malutu ya mata’t saka magdatun king mula

Once upon a time he went home at 8 PM / his mother told him while showing her wound / "Son, a patianak appears around 7 PM / with red eyes, staying in the garden

King taram da ring kayang ipan kayatan na ka
Sipsipan na ka daya anggang ika mibulang
Kayi ‘dala na ka king yatu ring laman labuad
Laklakan da kang mabiye ring mangasurang asuang”

He'll bite you with his sharp teeth / suck your blood until you pass out / then he'll bring you to the elemental world / where ugly monsters will devour you

Ibat inyang inamanu ning indu na ita
Meranun neng mumuli ing mataloting anak
At king makabang panaun mebiye ya king takut
King mula rang masukal, tuknangan ning patianak

Ever since his mother told him that / he began coming home early / and for a long time he lived in fear / of the messy jungle, the habitat of the patianak

Isip VS Pusu


Isip VS Pusu (Mind VS Heart)

CLACLA: Move away a bit. Weather's hot.

YUBS: My mind says yes but my heart's cry is "Neknek mu, Clacla." (a colloquial expression along the line of "over my dead body")

Saturday, March 8, 2008

Mata


Mata (Eye)

YUBS: Your eyes are so beautiful, Clacla!

CLACLA: You haven't even seen the other one.

Thursday, March 6, 2008

Anitang Malagnat

Fever-Struck Anita. When a person gets a cold from another person and the sickness gradually worsens due to the person's neglect and his constant blaming of the source of virus, who is to blame? The one who infected, or the one who didn't do anything about his own sickness?

I Anita Sibal iya'ng pakilala ku kekayu
Mapandilu't malinis, tutung maingat a tau
Exercise kagising, balanced diet ngan pati ugtu
Mipawasan bagya gulut, manalili neng baru

Let me introduce to you Anita Sibal / bathing often and a really hygienic person / exercising every morning, following a balanced diet / changing shirt after perspiring a bit

Binisita ya misan itang Atsi nang Anita
Baradu ya pu busbus arung, kuku-kuku ya pa
E na apansin Anita, ati ne king arap na
"A-ching!" ngana ning Atsi, asingap ning dalagita

Anita's elder sister visited once / she had clogged nose and coughed often / Without Anita noticing, she was already in front of her / "Ha-choo!" the elder sister went, and the younger one inhaled it all

Bukas, oyta na, mebayat ya katawan ing wali
Bungad nea' naman bosis at ing balat na mapali
Tambing linub king isip na, meyawa ya kang Atsi
O't kasi e ne ikit lalapit napun ing alti

The day after, the younger sister was feeling weak / her voice was distorted and her skin was hot / She concluded at once she got it from Atsi (elder sister) / Why did she not see the bitch approaching yesterday

Penyumpa ne pu ing Atsi na king ikua nang salun
Kasalanan na kanu o't pati iya míkasipun
Atiti mu ne ing ebun king mapali nang tundun
Panulung lagnat, I Anita matamad yang mantun

For that she cursed her Atsi more than once / she said she's the reason she got a runny nose / One can fry eggs on her hot nape already / Anita was too lazy to look for some medicine

Kalabas ning atlung aldo, ay, ginrabi ing sakit
Nang Anitang e magigisan sipun a pupusit
Ing Atsi na pánagkasan ne pa mu ring pasitsit
"Ba't kasi binisita ya pa ing tontang malarit!"

Three days after, she became worse / her nose won't stop producing mucus / she still cursed Atsi even just in whisper / "Why did the stupid prick have to visit?"

Ing kutang ku tungkul king salun nang Anita Sibal
Ninu pu ing kekatamung dapat pamarsalanan
Ing menawa kayang babaing ibat keta kilual
O ing másakit a, ing sarili, matamad uluan

My question now regarding the sickness of Anita Sibal / who, ladies and gentlemen, must we blame / the lady from outside who passed to her the disease / or the sick person who was too lazy to heal herself

Wednesday, March 5, 2008

Tungkul Kaku / Regalu / E Pamikasundu


Tungkul Kaku (About Me)

YUBS: When Clacla takes you for a ride, does she mention anything about me?

DAMULAG: Ngaaaa?


Regalu (Gift)

CLACLA: On my birthday, I wish some person would bring me to Masantol and ride a boat with me there.

YUBS: Um, I, on the other hand, want to get a cool mouse pad for a gift.


E Pamikasundu (Disagreement)

YUBS: I noticed that you two seem to have grudges toward each other. Hence, I set this day for you guys to resolve whatever it is that you have disagreement with.

Tuesday, March 4, 2008

Pamikaluguran


Pamikaluguran (Friendship)

DAMULAG: Ngaa ngaa ngaaaa ngaa ngaa ngaaaa.

KARAG: Ribit, ribit? ... Ribiiiit!

Kalungkutan


Kalungkutan (Sadness)

CLACLA: Yubs, please kill the sadness within my heart.

YUBS: How? I am unhappy as well. Let's just mourn together.

Ing Upaya Ning Talasulat

The Power of a Writer. A poem about why the ability to write and engage in contributing to literature are a great blessing.

Nung lalawen tamu king panimanman ning Apung Ginu
Ing upaya na ning nanu man makasalaleng tutu
King kagiwan nang taginan ing kaya makapalibut
At gawan na pang kapaki-pakinabang keti yatu
Anti mo ring keraklan karing balu tamung tanaman
Dirian dang silbi ing gabun, aslag ning aldo, at danum
Pati pangisnawang tau, nung kekatamu kamandag
Ila sisingapan dang malalam, karela e lasun

If we internalize God's point of view / the power of anything truly depends / on its ability to alternate its environment / and make it useful for the world / like most of the plants we know / that give use to the earth, sunlight, and water / What man exhales, if to us is poisonous / they breathe it thoroughly, to them it's not toxic


King Gerona na mu pin ketang lalawigan ning Tarlac
Ating pipanganan karin, Isdaan ing kayang lagyu
Pánakitan da ing mua ring tau, karela mamayad
Para mamasibas platu kabang mánagkas taksiapu
Sukat mung ring kabalenan pati aliwalas diren
Dang pakinabang; espasyu mu ing karelang puhunan
Kukua lang abli karing bisang manyabit patalastas
‘Nya ring negosyanti pati espasyu pisasamsaman

In Gerona in the province of Tarlac / there's an eatery there called Isdaan / which earns off the anger of people who pay / just for breaking plates while cursing "taksiapu" / Wonder that even cities make use of space / which is their major capital / they earn from people who wish to advertise / Explains why businessmen fight over space


Dapot pangaratang naman karing tau keti sulip
Nung atin ku man yausan bukud iya pin ing talasulat
Pauli ning kayang upayang masakit apantayan
Nung pagisipan me ping malalam tutung makagulat
O ninu pa ta karing sablang mabibiye kening yatu
Makikagiwan dian pakinabang ing keganagana
Puhunan mu kabud kabiasnan king metung a amanu
Mapagumasid a pusu’t isip, papil ampong tinta

But when it comes to mortals on earth / I would say a writer is most distinct/ for his ability hard to surpass / if you think about it, it really is shocking / What living creature on earth / is capable of giving use to everything / His sole capital consists of wisdom and words / an observant heart and mind, paper and ink

Ing metung a talasulat ding anggang árapan king biye
Mayumu man o masanting, mabanglu man o mabuluk
Mabakanti ya mu oras makalalang neng salese
Nung magaling ya pa, ay, agyu na kang awitan buntuk
Daptanan me mang karawakan, laraman meng maragul
Sapituan me mang masikan, ita ngan adian nang silbi
Ing anggang kapalpakan na manibat pa ‘nyang kebaitan
Ganakan na mung misan, makapanyulat na yang tambing

Every thing that a writer encounters in life / sweet or pretty, fragrant or stinking / he only needs vacant time to properly create / and if he's good, ay, he can influence minds / Do him harm, lie to him big / slap him hard, and he can make use of those / Every failure he has done since birth / can be turned into writing once recalled

Nung bisyu na’ing miminum, pati ing pamipangunyuran
Ukuman ne man ning meto ketawan bilang salbahi
E bali; pangauli na, pantunanan na mung santing
Ing daraptan na at saka na ipoesya king papil
Kuentu ning kaluguran, saingsing ning kayang kasaman
Ing balita king radyu, pati katak nang Kris Aquino
Tipunan ngan king memorya’t idapuk king kamalayan
Lalangan na king MS Word pota nang misan a aldo

Even if his vice is drinking, even constant sex / even if humanity judges him a savage / it doesn't matter; when he comes home, he will just search for beauty / from his deeds and write down poetry / The story of a friend, the complaint of a hated person / news from the radio, even Kris Aquino's litanies / he collects them in his memory and keeps them in his consciousness / which he will animate through MS Word one day

At potang ing realidad makasawa’t alang kule
Gamitan ing waga, mapaglalang a isip paganan
Migut inspirasyun pati king pantasyang agyang dirit
E mu isip-isipan malyari keti kapilan man
Akit mu pati ing ala agyu nang saksakanan biye
At makapatalakad ya pa ping yatu nang sarili
Karing nobela kontroladu na la ngan ding gaganap
Kalinangan a pinupul na ‘bat king kayang paligid

And when reality is boring and colorless / he employs his imagination, his creative mind / he draws inspiration from fantasies that not once / will you think can happen in real life / He can even give life to nothingness / and can even build a world of his own / He controls all his characters in his novels / Beauty he harvested from his surroundings

E ya mu king mílabas malyaring manyaklung istorya
At ali ya rin king ngeni mu malyaring magumasid
Ding posibling maganap king bukas apakinabangnan
Nostradamus, Herbert Wells ding ditak a malyaring ‘sambit
Ing kesikan na pang upaya ning metung a susulat
Obra na makikagiwan yang mabiye kabang panaun
Ambuski pa mete ne ing mengudta atiu pa mu rin
Anting bining daragul ding kalalangan nang dinaun

The past is not his sole source of stories / the present is not his sole object of observation / Even the possible future, he can make use of / Nostradamus, Herbert Wells are a few examples / Another point of strength of a writer / is the ability of his work to live long / Even after the death of the maker, it's still alive / like germinating seeds through time

At ngening panaun nung nu ing pamiyuyugnayan da
Ring marakal a sosyedad sisikan uli ning IT
Gawa ning talasulat aparala ne Amerika
Asable ne Internet anti ring dakal a MP3
At dening anggang kukudta ning metung a talasulat
Makikagiwan lang magpagalo isip da ring tau
Nung pati kiliti ring sablang mámasâ kayang balu
Agyu nong bayuan biye gamit ing masanting a amanu

And today when the connection between / many societies is strengthened by IT / a writer can send his work to America / upload through the Internet like many MP3s / And all these things written by the writer / can control the minds of the people / If he knows how to connect with his target audience / he can change their lives using words of beauty

Ini ing upaya ning metung a biasang talasulat
Upayang masákit sukdan, upayang e ra tanggapan
Kalam a malyaring e balu ‘buski ning makitagle
Upayang king yatung ini e makaying papansinan
Ing kawatasan ku pung ini ing kayang pakinabang
Gisingan la kaladua ring kapara kung talasulat
Ipabalu ku karela ing tatalanan dang sikan
Gamitan da sang masalese para makapamulat

This is the power of a competent writer / power that is hard to measure, power they won't accept / a gift now even known to the owner / power that's often neglected in this world / This poem of mine, it seeks / to awaken the souls of my fellow writers / make them aware of the force they possess / May they use it to open minds

Monday, March 3, 2008

Biye Keni Yatu


Biye Keni Yatu (Life In This World)

YUBS: This is the song I dedicate to you, my dear. It's a song by the band Istukas Over Disneyland. Ahem... (sings the song) Mouths shut, eyes closed. We pretend to be blind with the things we see. Ears, they're deaf. We do nothing... How does the lyrics go from there again?

To listen to the song featured:

Gulut Ku


Gulut Ku (My Back)

YUBS: If your feet are already tired and you can no longer walk, I'll give you a piggy back ride on our way home.

CLACLA: You watch too much anime.

Apat a Sagu


Apat a Sagu (Four Horns)

CLACLA: Come, let's travel the world.

YUBS: Where did you get your carabao?!

Saturday, March 1, 2008

Daliawat


Daliawat (Pimple)

YUBS: My pimple's just darn small! What in the world was Clacla turned off with? Girls... I don't get them.

KARAG: Ribit.