Tuesday, March 18, 2008

Baták La Ring Poesya Nang Eli

Eli's Poems Rock. No matter how renowned a poet is, he and his works will never be appreciated by those who cannot read. Don't expect to be honored by people who cannot grasp your field.

O’t keganaganang akarungut kung máglalang
“Baták la ring poesya nang Eli!” sabi ra ngan
Bang alang gulu ali na ku mu sasalangsang
Pota pa sa, aku, karelang panampalingan

Why do the artists I often encounter / unanimously say "Eli's poems rock!" / To evade conflict I just remain passive / for I could be slapped several times if I objected

‘Nyang misan dinalan ya king baryu mi i Eli
Miyayaliwang máglalang tambing pinulayi
Papunta king tayimik at malukang balen mi
Ikeng e matas pegaralan: “Nanu mo ini?”

Eli passed by our barrio once / making different artists rush / to our tranquil and poor town / We who have not been educated: "So what's all this?"

Oneng ing pulosador a Gus Camaya, atiu
King e malaut, pupulosa ya’t babasultu
Abe ing gitarista nang sikat a i Moo Moo
Keta no man migsipulandit ding maldang tau

But polosa singer Gus Camaya was also around / performing polosa and basulto over there / accompanied by his famous guitarist Moo Moo / and the masses ran to watch them

Merine ring máglalang king dintang a poeta
Kagaling na pâ, ding tau nu la memamunta
“Pablasang ala lang pegaralan ding dibpan-na
Inya burian da pa ing pulosang alang kuenta

So the artists felt bad for the poet who arrived / He's a great poet, but where did the people go / "They're uneducated fools / that's why they prefer the trash that is polosa

Ali ra balu nung sanu ing tutung masampat
Laman ning pulosa mányampukaki king dinat
Putanaydanang mása mituran sanang kildap”
Ing amanu da ring sasamba kang Eli Lacap

They can't tell which has quality / polosa is a bunch of filth / Motherfucking masses, may lightning strike them" / Word of the worshippers of Eli Lacap

Itang metung a pintor linapit ya kanaku
Lukut-kile na kung pek’sabian, kitang na kaku
“Marakal nong ligligan, pati sumangid laut
Pekiabayan nang Eli at iya ing sinambut

One painter approached me / with crumpled brows he asked me / "Many local and international contests / have been won by Eli in the past

O’t kinyanan ye mu, e ye man dugu seganan
Pigdiwatan ye pa ing mámulosang bayaran”
Pekibat ku kaya, “Ala kaming pegaralan
'Nya rugu e ke biasang mamásang kawatasan”

Why did you guys ignore him, no warm welcome / and you chose to adore this sellout polosa singer" / I told him, "We're not educated / that's why we can't read poetry."

No comments: