Tuesday, March 4, 2008

Ing Upaya Ning Talasulat

The Power of a Writer. A poem about why the ability to write and engage in contributing to literature are a great blessing.

Nung lalawen tamu king panimanman ning Apung Ginu
Ing upaya na ning nanu man makasalaleng tutu
King kagiwan nang taginan ing kaya makapalibut
At gawan na pang kapaki-pakinabang keti yatu
Anti mo ring keraklan karing balu tamung tanaman
Dirian dang silbi ing gabun, aslag ning aldo, at danum
Pati pangisnawang tau, nung kekatamu kamandag
Ila sisingapan dang malalam, karela e lasun

If we internalize God's point of view / the power of anything truly depends / on its ability to alternate its environment / and make it useful for the world / like most of the plants we know / that give use to the earth, sunlight, and water / What man exhales, if to us is poisonous / they breathe it thoroughly, to them it's not toxic


King Gerona na mu pin ketang lalawigan ning Tarlac
Ating pipanganan karin, Isdaan ing kayang lagyu
Pánakitan da ing mua ring tau, karela mamayad
Para mamasibas platu kabang mánagkas taksiapu
Sukat mung ring kabalenan pati aliwalas diren
Dang pakinabang; espasyu mu ing karelang puhunan
Kukua lang abli karing bisang manyabit patalastas
‘Nya ring negosyanti pati espasyu pisasamsaman

In Gerona in the province of Tarlac / there's an eatery there called Isdaan / which earns off the anger of people who pay / just for breaking plates while cursing "taksiapu" / Wonder that even cities make use of space / which is their major capital / they earn from people who wish to advertise / Explains why businessmen fight over space


Dapot pangaratang naman karing tau keti sulip
Nung atin ku man yausan bukud iya pin ing talasulat
Pauli ning kayang upayang masakit apantayan
Nung pagisipan me ping malalam tutung makagulat
O ninu pa ta karing sablang mabibiye kening yatu
Makikagiwan dian pakinabang ing keganagana
Puhunan mu kabud kabiasnan king metung a amanu
Mapagumasid a pusu’t isip, papil ampong tinta

But when it comes to mortals on earth / I would say a writer is most distinct/ for his ability hard to surpass / if you think about it, it really is shocking / What living creature on earth / is capable of giving use to everything / His sole capital consists of wisdom and words / an observant heart and mind, paper and ink

Ing metung a talasulat ding anggang árapan king biye
Mayumu man o masanting, mabanglu man o mabuluk
Mabakanti ya mu oras makalalang neng salese
Nung magaling ya pa, ay, agyu na kang awitan buntuk
Daptanan me mang karawakan, laraman meng maragul
Sapituan me mang masikan, ita ngan adian nang silbi
Ing anggang kapalpakan na manibat pa ‘nyang kebaitan
Ganakan na mung misan, makapanyulat na yang tambing

Every thing that a writer encounters in life / sweet or pretty, fragrant or stinking / he only needs vacant time to properly create / and if he's good, ay, he can influence minds / Do him harm, lie to him big / slap him hard, and he can make use of those / Every failure he has done since birth / can be turned into writing once recalled

Nung bisyu na’ing miminum, pati ing pamipangunyuran
Ukuman ne man ning meto ketawan bilang salbahi
E bali; pangauli na, pantunanan na mung santing
Ing daraptan na at saka na ipoesya king papil
Kuentu ning kaluguran, saingsing ning kayang kasaman
Ing balita king radyu, pati katak nang Kris Aquino
Tipunan ngan king memorya’t idapuk king kamalayan
Lalangan na king MS Word pota nang misan a aldo

Even if his vice is drinking, even constant sex / even if humanity judges him a savage / it doesn't matter; when he comes home, he will just search for beauty / from his deeds and write down poetry / The story of a friend, the complaint of a hated person / news from the radio, even Kris Aquino's litanies / he collects them in his memory and keeps them in his consciousness / which he will animate through MS Word one day

At potang ing realidad makasawa’t alang kule
Gamitan ing waga, mapaglalang a isip paganan
Migut inspirasyun pati king pantasyang agyang dirit
E mu isip-isipan malyari keti kapilan man
Akit mu pati ing ala agyu nang saksakanan biye
At makapatalakad ya pa ping yatu nang sarili
Karing nobela kontroladu na la ngan ding gaganap
Kalinangan a pinupul na ‘bat king kayang paligid

And when reality is boring and colorless / he employs his imagination, his creative mind / he draws inspiration from fantasies that not once / will you think can happen in real life / He can even give life to nothingness / and can even build a world of his own / He controls all his characters in his novels / Beauty he harvested from his surroundings

E ya mu king mílabas malyaring manyaklung istorya
At ali ya rin king ngeni mu malyaring magumasid
Ding posibling maganap king bukas apakinabangnan
Nostradamus, Herbert Wells ding ditak a malyaring ‘sambit
Ing kesikan na pang upaya ning metung a susulat
Obra na makikagiwan yang mabiye kabang panaun
Ambuski pa mete ne ing mengudta atiu pa mu rin
Anting bining daragul ding kalalangan nang dinaun

The past is not his sole source of stories / the present is not his sole object of observation / Even the possible future, he can make use of / Nostradamus, Herbert Wells are a few examples / Another point of strength of a writer / is the ability of his work to live long / Even after the death of the maker, it's still alive / like germinating seeds through time

At ngening panaun nung nu ing pamiyuyugnayan da
Ring marakal a sosyedad sisikan uli ning IT
Gawa ning talasulat aparala ne Amerika
Asable ne Internet anti ring dakal a MP3
At dening anggang kukudta ning metung a talasulat
Makikagiwan lang magpagalo isip da ring tau
Nung pati kiliti ring sablang mámasâ kayang balu
Agyu nong bayuan biye gamit ing masanting a amanu

And today when the connection between / many societies is strengthened by IT / a writer can send his work to America / upload through the Internet like many MP3s / And all these things written by the writer / can control the minds of the people / If he knows how to connect with his target audience / he can change their lives using words of beauty

Ini ing upaya ning metung a biasang talasulat
Upayang masákit sukdan, upayang e ra tanggapan
Kalam a malyaring e balu ‘buski ning makitagle
Upayang king yatung ini e makaying papansinan
Ing kawatasan ku pung ini ing kayang pakinabang
Gisingan la kaladua ring kapara kung talasulat
Ipabalu ku karela ing tatalanan dang sikan
Gamitan da sang masalese para makapamulat

This is the power of a competent writer / power that is hard to measure, power they won't accept / a gift now even known to the owner / power that's often neglected in this world / This poem of mine, it seeks / to awaken the souls of my fellow writers / make them aware of the force they possess / May they use it to open minds

No comments: